image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

- Bước 1: Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay như di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính; thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính, Cơ sở phát hành phải phải làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơchưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không cấp có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Cơ sở phát hành xuất bản phẩm căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm;
+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;
+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
+ Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Đính kèm: Đơn đề nghị Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 
Thời gian giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Cơ sở phát hành xuất bản phẩm.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm(Mẫu số 13 - Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 (Có hiệu lực từ 01/7/2013);

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 01/3/2014);

-Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bội Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 15/2/2015).

 
Tài liệu đính kèm
Đơn đề nghị đăng ký -đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm.docx
Lượt xem: 4068 Quay lại Bản in