image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

- Bước 1: Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơchưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp  giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 - Bước 4: Cơ sở in căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.
- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây:
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=535a079b300482e87f13ef05&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị giấy phép
+ Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;
+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
+ Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;
+ Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.
- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Đính kèm:
Đơn đề nghị Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
- Giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thời gian giải quyết

10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

 
Đối tượng
Cơ sở in
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mẫu số 5 – Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 (Có hiệu lực từ 01/7/2013);

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 01/3/2014);

-Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 15/2/2015);

-Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bội Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh;

- Quyết định 4268/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 
Tài liệu đính kèm
Đơn đề nghị Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.docx
Giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.docx
Lượt xem: 2667 Quay lại Bản in