image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

- Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (trừ cơ sở in sự nghiệp in phục vụ nội bộ, không in kinh doanh).

- Trước khi thực hiện, cơ sở in phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài gửi Sở;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài;

- Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường  hợp hợp đồng  bằng  tiếng  nước ngoài  thì phải kèm  theo  bản dịch tiếng Việt;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu, cá nhân (hộ kinh doanh)
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Phí, lệ phí

Không có.

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (Mu s20, Phlc ban hành kèm theo Thông tư s01/2020/TT-BTTTT   ngày 07/02/2020 ca Btrưởng BThông tin và Truyn thông)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Không có.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định  số  195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông t ư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản  và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
Tài liệu đính kèm
Mẫu số 20.docx
Lượt xem: 5296 Quay lại Bản in