image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại Thành phố Hồ Chí Minhgửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (Giấy phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm) gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơchưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

+ Hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp  giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

 
Cách thức thực hiện


- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=535a079a300482e87f13eee7&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ.
+ Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.
- Số lượng hồ sơ:01 bộ.

Đính kèm:
- Đơn đề nghị Cấp giấy phép tổ chức triển lãm-hội chợ xuất bản phẩm
- Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
- Giấy phép Tổ chức triển lãm-hội chợ xuất bản phẩm

 
Thời gian giải quyết

10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

 
Đối tượng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm (Mẫu số 10 – Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).
- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ (Mẫu số 11 – Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 (Có hiệu lực từ 01/7/2013);

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 15/2/2015).

-Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bội Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh;

- Quyết định 4268/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 
Tài liệu đính kèm
Đơn đề nghị Cấp giấy phép tổ chức triển lãm-hội chợ xuất bản phẩm.docx
Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.docx
Giấy phép Tổ chức triển lãm-hội chợ xuất bản phẩm.docx
Lượt xem: 2353 Quay lại Bản in