image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)
Lĩnh vực
Báo chí
Trình tự thực hiện

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài) 

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh phải gửi hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

(Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 18 của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012; Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014)

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ:

  • Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  • Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 (hai) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ để cấp phép.

- Bước 4: Người nộp căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

 
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Đính kèm: Đơn đề nghị thông báo họp báo

 
Thời gian giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 
Đối tượng
Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị (Mẫu 02/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.
- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.
(Mục 3, Phần B của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí năm 1999;

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định 4268/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông..

 
Tài liệu đính kèm
Không có tài liệu đính kèm
Lượt xem: 2356 Quay lại Bản in