image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tống số văn bản: 13
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
11 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục A Dự án chuẩn bị đầu tư
12 Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục D Dự án chuẩn bị đầu tư
13 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về kinh phí danh mục A đợt 2 (điều chỉnh) Dự án chuẩn bị đầu tư