image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tống số văn bản: 10
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
6 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Dự án chuẩn bị đầu tư
7 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về kinh phí danh mục C Dự án chuẩn bị đầu tư
8 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục A Dự án chuẩn bị đầu tư
9 Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục D Dự án chuẩn bị đầu tư
10 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về kinh phí danh mục A đợt 2 (điều chỉnh) Dự án chuẩn bị đầu tư