image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tống số văn bản: 12
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
6 Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
7 Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
8 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Dự án chuẩn bị đầu tư
9 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về kinh phí danh mục C Dự án chuẩn bị đầu tư
10 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục A Dự án chuẩn bị đầu tư