image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tống số văn bản: 12
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước đợt 1, năm 2019 Dự án chuẩn bị đầu tư
2 THÔNG BÁO Về hướng dẫn thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán kinh phí tạm ứng các dự án, hạng mục công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
3 Về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg Dự án chuẩn bị đầu tư
4 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
5 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư