image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tổng bài viết: 9
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
2 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
3 Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
4 Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Dự án chuẩn bị đầu tư
5 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Dự án chuẩn bị đầu tư