image Bưu chính, viễn thông
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 276
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
61 566/KH-STTTT 03/04/2017 Về công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2017
62 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia
63 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
64 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
65 175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
66 2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
67 35/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định báo cáo nghiệp vụ bưu chính
68 39/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
69 55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
70 46/2016/TT-BTTTT 26/12/2016 Quy định danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
71 55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
72 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
73 22/2016/TT-BKHĐT 18/12/2016 Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
74 16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
75 95/CT-BTTTT 25/11/2016 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
76 2036/QĐ-BTTTT 21/11/2016 Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng.
77 24/2016/TT-BTTTT 15/11/2016 Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình
78 291/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
79 291/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
80 26/2016/QH14 10/11/2016 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020