image Thủ tục hành chính
Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (phạm vị nội tỉnh/ chi nhánh/ văn phòng đại diện)
Lĩnh vực
Bưu chính, chuyển phát
Trình tự thực hiện
Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
(phạm vị nội tỉnh/ chi nhánh/ văn phòng đại diện)
 
- Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua mạng bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 00 phút).
 
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi giấy biên nhận cho người nộp qua mạng bưu chính.
* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ:
+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
+ Đối với hồ sơ gửi qua mạng bưu chính: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
 
- Bước 3: Việc thẩm tra và cấp giấy xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011.
(Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)
 
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
 
Cách thức thực hiện
- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây:


https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=535a079b300482e87f13ef0c&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc, gồm:
  * Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
  * Các tài liệu quy định tại điểm b, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011.

+ Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Bưu chính được lập thành 01 bộ là bản gốc bao gồm:
  * Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
  * Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản gốc). (Điều 7 của Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011)

- Đính kèm: Thông báo Hoạt động bưu chính

Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Điểm b, Khoản 2, Điều 8 Nghị định 47/2011/NĐ- CP ngày 17/06/2011).

Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Phí, lệ phí

- 1.000.000 đồng/trường hợp thông báo hoạt động bưu chính cho chi nhánh, văn phòng đại diện.

- 1.250.000 đồng/trường hợp thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh. (Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016)

Tên mẫu đơn

Văn bản thông báo hoạt động bưu chính (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

Cơ sở pháp lý

- Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính;

- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Tài liệu đính kèm
Thong-bao-hoat-dong-buu-chinh.docx
Lượt xem: 1256 Quy lại Bản in